Трудово право

  • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
  • Изготвяне на документи във връзка с трудовото законодателство - налагане на дисциплинарни наказания, прекратяване на трудовото правоотношение, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и други;
  • Правни становища по всички видове трудовоправни въпроси.
  • Консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове - искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, неплатени възнаграждения, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск и други;
  • Консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд и други;
  • Съдействие за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
  • Процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове във връзка с уволнения, неизплатени заплати, обезщетения и други.