Несъстоятелност

  • Изготвяне на всички необходими документи за откриване на производство по несъстоятелност по молба на длъжник или кредитор, както и процесуално представителство в рамките на производството;
  • Предявяване на вземанията от кредитори и защита правата на длъжника;
  • Участия в общи събрания на кредиторите;
  • Изготвяне на споразумения с кредиторите по несъстоятелността;