Защита имуществото на длъжника

  • Защита в производства по принудително изпълнение;
  • Консултации относно възможните правни и фактически действия, насочени към опазване собствеността и ползването на движимото и недвижимото му имущество;
  • Съдействие при водене на преговори с цел отсрочване или разсрочване на дълга, изготвяне на споразумения за разсрочено плащане.