Вещно право

  • Юридически анализи и оценка на правния статус на недвижими имоти, извършване на пълна проверка на вещните права, на наличието/липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;
  • Участие в преговори и изготвяне на предварителни договори, анекси, нотариални актове и други изискуеми документи във връзка с придобиване на недвижим имот;
  • Оказване на съдействие при снабдяване с документи необходими за извършване на строителство;
  • Консултации свързани с придобиване и управление на недвижими имоти.