Договорно право

  • Правни консултации по всички видове сделки в сферата на гражданско и търговско право;
  • Изготвяне на проекти на договори, в т.ч. на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба, ексклузивни и неексклузивни, консултантски, заеми, наеми, договори за поръчка и изработка, изготвяне на общи условия, споразумения, анекси и други документи;
  • Изготвяне на подробни анализи и правни становища по вече сключени договори;
  • Професионално съдействие във връзка с воденето на преговори и сключването на сделки, участие в преговори при изменение, разваляне и прекратяване на договори.