Търговско право

  • Учредяване на търговски дружества;
  • Преобразуване, прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
  • Изготвяне на учредителни актове, дружествени договори, протоколи, покани, решения и други актове на дружествата;
  • Публикуване на годишни финансови отчети;
  • Съдействие при снабдяване с разрешителни, лицензии и други актове, необходими за осъществяване на търговската дейност;
  • Представителство пред съответните държавни и общински органи, и институции.