Семейно право

Консултации и процесуално представителство при:

  • Развод по взаимно съгласие и по общ ред;
  • Искове за собственост след развода;
  • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
  • Определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
  • Спор за родителски права;
  • Режим на лични отношения между родители и деца;
  • Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
  • Дела за увеличаване на присъдена издръжка.
  • Изготвяне на брачен договор;