СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ – СРОКОВЕ, ДОКУМЕНТИ И ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

На много хора им се налага да представят свидетелство за съдимост. Причините може да са постъпване на работа, кандидатстване за получаване на определени разрешителни, както и за регистриране за упражняване на професия. За да внесем малко яснота относно този документ, както и да отговорим на едни от най-често задаваните въпроси, Ви споделяме полезна информация в следващите редове.

Какво представлява Свидетелството за съдимост?

Свидетелството  за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация дали лицето е осъждано за извършени престъпления, включително за осъжданията, за които лицето е реабилитирано, т.е.  присъдата му е заличена и гражданските му права са възстановени.

За какво ни е нужно?  

Прочети още...

Купувате имот? Ако Ви се рискува, предприемете скок с бънджи, за сключване на имотни сделки потърсете юридическа (специализирана) консултация

   Адв. Кирил Анев - специализирани правни услуги при сключване на сделки с недвижими имоти

  За всички онези, които са поели риска да излязат сами на пазара на недвижими имоти и се нуждаят от консултация и правна помощ при подготовката на сложния набор от договори, декларации, гаранции и други документи, съпътстващи покупко-продажбата за да спестят време и средства, адв. Кирил Анев предлага следните Правни услуги:

  • Консултации, във връзка с придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
  • Проучване на недвижими имоти, проверка и анализ на наличната документация, справки относно наличието на вещно-правни тежести. Преглед на документи, гаранции, предварителни договори, окончателни договори и нотариални актове;
  • Участие в преговори, свързани с покупко-продажбата на недвижим имот, представителство пред Агенции за недвижими имоти;
  • Изготвяне на гаранции, предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост при покупко-продажба на недвижим имот, дарение, ипотека и др.;
  • Оказване съдействие пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация, когато това е необходимо, във връзка с недвижимите имоти.

Прочети още...

Узаконяване на сгради

Няколко думи за „Акт 14“, „Акт 15“ и „Акт 16“

   Познатият като „Акт 16“ - протокол за установяване годността за ползване на строеж (приложение № 16 според наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството) е документ, който се съставя от лица определени от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за строежите, за които такава е задължителна.

   Според Закона за устройството на територията „Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“ Следователно Акт 16 се издава от съответната държавна комисия за строежи от І-ва до ІІІ-та категория - автомагистрали и пътища, хидротехнически съоръжения, производствени предприятия, сгради и съоръжения за обществено обслужване и други.

Прочети още...

ПРОДАВАЧ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА

Удостоверението по чл. 87 ал. (6) ДОПК (Данъчно – осигурителен процесуален кодекс) доказва, че нямате непогасени данъчни и осигурителни задължения към държавата.

От къде може да се издаде?

Удостоверението се издава от съответната териториална дирекция (ТД) на Национална агенция по приходите (НАП). В него се удостоверява дали действително продавачът по сделка с недвижим имот има задължения към държавата.

Какви проблеми може да се очакват ако Удостоверението не е налично?

При липсата на това удостоверение може да се окаже, че продавачът Ви е продал имот имайки задължения към държавата, които остават изискуеми и това има своите последствия - прави сделката относително недействителна. На всеки по-късен етап, ако държавата не може да събере вземането си, може да развали такава сделка и купувачът не може да се позовава на добросъвестност – няма значение дали е знаел или не е знаел определени обстоятелства, свързани със самата сделка.

Прочети още...

Имот с тежести - бомба със закъснител за новия собственик!

 

В разгара на сезона с имотните сделки, с всяка следваща година тревожността от наличието на тежести върху желания имот се засилва и то с пълно основание. Нашата практика показва, че в 2 от 5 сделки такъв проблем е бил на лице и навременната намеса на професионалист е допринесла за положителното развитие. 

За Вашето спокойствие и сигурност ще Ви дадем професионална информация, свързана с тежестите върху недвижимите имоти и рисковете, които носят със себе си. Специално място в материала е отделено на важната роля на Удостоверение за вещни тежести (УВТ или наричано още Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания).

Тежестите върху имот, са права на трети лица, които не са собственици на имота. Това е и причината те да се наричат така, защото са  тежести за собственика, ограничаващи правата върху собствения му имот.

Прочети още...

Как да се справим със съседа, който не плаща за общите разходи на сградата

 

Доста често срещани са случаите, при които един или няколко от съседите отказват или забавят плащането на такса за разноските при поддръжката на етажната собственост в сградата. Ако след доброволните покани не сте накарали Вашите съседи да си платят, вариантите са се изчерпали, а резултатът е същият, накратко ще изложим най-важното за останалите методи, с помощта на които  ще получите дължимото.

Като собственик, ползвател или обитател на етажната собственост, всеки  има задължение да заплаща общите разходи за нея. Те включват разходи за: ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване, вноски, определени за фонд “Ремонт и обновяване”, както и разходи за управлението и поддържането на общите части на сградата - разходи за почистване на входа, осветление, асансьор и други.

Прочети още...