Узаконяване на сгради

Няколко думи за „Акт 14“, „Акт 15“ и „Акт 16“

   Познатият като „Акт 16“ - протокол за установяване годността за ползване на строеж (приложение № 16 според наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството) е документ, който се съставя от лица определени от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за строежите, за които такава е задължителна.

   Според Закона за устройството на територията „Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“ Следователно Акт 16 се издава от съответната държавна комисия за строежи от І-ва до ІІІ-та категория - автомагистрали и пътища, хидротехнически съоръжения, производствени предприятия, сгради и съоръжения за обществено обслужване и други.

Прочети още...

ПРОДАВАЧ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА

Удостоверението по чл. 87 ал. (6) ДОПК (Данъчно – осигурителен процесуален кодекс) доказва, че нямате непогасени данъчни и осигурителни задължения към държавата.

От къде може да се издаде?

Удостоверението се издава от съответната териториална дирекция (ТД) на Национална агенция по приходите (НАП). В него се удостоверява дали действително продавачът по сделка с недвижим имот има задължения към държавата.

Какви проблеми може да се очакват ако Удостоверението не е налично?

При липсата на това удостоверение може да се окаже, че продавачът Ви е продал имот имайки задължения към държавата, които остават изискуеми и това има своите последствия - прави сделката относително недействителна. На всеки по-късен етап, ако държавата не може да събере вземането си, може да развали такава сделка и купувачът не може да се позовава на добросъвестност – няма значение дали е знаел или не е знаел определени обстоятелства, свързани със самата сделка.

Прочети още...

Имот с тежести - бомба със закъснител за новия собственик!

 

В разгара на сезона с имотните сделки, с всяка следваща година тревожността от наличието на тежести върху желания имот се засилва и то с пълно основание. Нашата практика показва, че в 2 от 5 сделки такъв проблем е бил на лице и навременната намеса на професионалист е допринесла за положителното развитие. 

За Вашето спокойствие и сигурност ще Ви дадем професионална информация, свързана с тежестите върху недвижимите имоти и рисковете, които носят със себе си. Специално място в материала е отделено на важната роля на Удостоверение за вещни тежести (УВТ или наричано още Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания).

Тежестите върху имот, са права на трети лица, които не са собственици на имота. Това е и причината те да се наричат така, защото са  тежести за собственика, ограничаващи правата върху собствения му имот.

Прочети още...

Как да се справим със съседа, който не плаща за общите разходи на сградата

 

Доста често срещани са случаите, при които един или няколко от съседите отказват или забавят плащането на такса за разноските при поддръжката на етажната собственост в сградата. Ако след доброволните покани не сте накарали Вашите съседи да си платят, вариантите са се изчерпали, а резултатът е същият, накратко ще изложим най-важното за останалите методи, с помощта на които  ще получите дължимото.

Като собственик, ползвател или обитател на етажната собственост, всеки  има задължение да заплаща общите разходи за нея. Те включват разходи за: ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване, вноски, определени за фонд “Ремонт и обновяване”, както и разходи за управлението и поддържането на общите части на сградата - разходи за почистване на входа, осветление, асансьор и други.

Прочети още...

Право на ползване

   Правото на ползване е едно от основните видове ограничени вещни права върху недвижимите имоти.            

      Член 56 от Закона за собствеността гласи: “Правото на ползуване включва правото да се използува вещта съгласно нейното предназначение иправото да се получават добиви от нея без тя да се променя съществено. Ползувателят не може да отчуждава своето право”.

      С учредяване на вещно право на ползване на недвижим имот, учредителят предоставя ползването и владеенето на част или на целия имот за определено време. Като понятието „добиви от нея” включва и наемите от отдадения под наем недвижим имот.

Прочети още...