КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА УРЕДБАТА НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СЪПРУЗИТЕ?

В българското законодателство са предвидени три режима на уредба на имуществените отношения между съпрузите. Един от тях е законовият режим на общност, познат още като СИО (съпружеска имуществена общност).

 Какво урежда този режим? – Съгласно чл. 21, ал. 1 от СК, вещните права, придобити по време на брака, в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо на чие име са придобити.

Следва да отбележим, че съвместният принос се предполага до доказване на противното – налице е оборима презумпция. Този съвместен принос може да се изразява във влагането на средства и труд, в грижи за децата и работа в домакинството.

 Какво се включва в обсега на СИО?

Прочети още...

НАЕМАТЕЛ - ЧУЖДЕСТРАНЕН ГРАЖДАНИН

Все по-често собствениците на имот предпочитат да отдадат под наем жилището си на чуждестранни граждани. Като водеща причина наемодателите изтъкват факта, че чужденците са склонни да платят по-висок наем за имота им, в сравнение с български граждани.

Крие ли рискове това?

Казус от практиката: наемателят - чуждестранен гражданин, напуска имота и оставя след себе си неплатени сметки за консумативи /електрическа енергия, парно, вода и др./, неплатени месечни наеми, както и щети върху имота и се прибира в родната си страна.

Наемодателят има пълно право да образува дело. Снабдява се с изпълнителен лист, завежда изпълнително дело при съдебен изпълнител като, разбира се, това му струва допълнителни разходи, време и нерви.

Прочети още...

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ – СРОКОВЕ, ДОКУМЕНТИ И ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

На много хора им се налага да представят свидетелство за съдимост. Причините може да са постъпване на работа, кандидатстване за получаване на определени разрешителни, както и за регистриране за упражняване на професия. За да внесем малко яснота относно този документ, както и да отговорим на едни от най-често задаваните въпроси, Ви споделяме полезна информация в следващите редове.

Какво представлява Свидетелството за съдимост?

Свидетелството  за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация дали лицето е осъждано за извършени престъпления, включително за осъжданията, за които лицето е реабилитирано, т.е.  присъдата му е заличена и гражданските му права са възстановени.

За какво ни е нужно?  

Прочети още...

Купувате имот? Ако Ви се рискува, предприемете скок с бънджи, за сключване на имотни сделки потърсете юридическа (специализирана) консултация

   Адв. Кирил Анев - специализирани правни услуги при сключване на сделки с недвижими имоти

  За всички онези, които са поели риска да излязат сами на пазара на недвижими имоти и се нуждаят от консултация и правна помощ при подготовката на сложния набор от договори, декларации, гаранции и други документи, съпътстващи покупко-продажбата за да спестят време и средства, адв. Кирил Анев предлага следните Правни услуги:

  • Консултации, във връзка с придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
  • Проучване на недвижими имоти, проверка и анализ на наличната документация, справки относно наличието на вещно-правни тежести. Преглед на документи, гаранции, предварителни договори, окончателни договори и нотариални актове;
  • Участие в преговори, свързани с покупко-продажбата на недвижим имот, представителство пред Агенции за недвижими имоти;
  • Изготвяне на гаранции, предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост при покупко-продажба на недвижим имот, дарение, ипотека и др.;
  • Оказване съдействие пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация, когато това е необходимо, във връзка с недвижимите имоти.

Прочети още...

Узаконяване на сгради

Няколко думи за „Акт 14“, „Акт 15“ и „Акт 16“

   Познатият като „Акт 16“ - протокол за установяване годността за ползване на строеж (приложение № 16 според наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството) е документ, който се съставя от лица определени от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за строежите, за които такава е задължителна.

   Според Закона за устройството на територията „Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“ Следователно Акт 16 се издава от съответната държавна комисия за строежи от І-ва до ІІІ-та категория - автомагистрали и пътища, хидротехнически съоръжения, производствени предприятия, сгради и съоръжения за обществено обслужване и други.

Прочети още...

ПРОДАВАЧ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА

Удостоверението по чл. 87 ал. (6) ДОПК (Данъчно – осигурителен процесуален кодекс) доказва, че нямате непогасени данъчни и осигурителни задължения към държавата.

От къде може да се издаде?

Удостоверението се издава от съответната териториална дирекция (ТД) на Национална агенция по приходите (НАП). В него се удостоверява дали действително продавачът по сделка с недвижим имот има задължения към държавата.

Какви проблеми може да се очакват ако Удостоверението не е налично?

При липсата на това удостоверение може да се окаже, че продавачът Ви е продал имот имайки задължения към държавата, които остават изискуеми и това има своите последствия - прави сделката относително недействителна. На всеки по-късен етап, ако държавата не може да събере вземането си, може да развали такава сделка и купувачът не може да се позовава на добросъвестност – няма значение дали е знаел или не е знаел определени обстоятелства, свързани със самата сделка.

Прочети още...