НЕЛОЯЛНА ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА: ПОДВЕЖДАТ ЛИ БРОКЕРИТЕ КЛИЕНТИТЕ СИ С ПРОТОКОЛА ЗА ОГЛЕД

В българското законодателство се съдържа изрична забрана за търговци да извършват нелоялна търговска практика. Като такава се приема всяка, която противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност. За нарушителите се предвиждат глоби в особено големи размери.

Нелоялни са и заблуждаващите и агресивните търговски практики, описани в разпоредбите на чл. 68д -68к от ЗЗП.

Договорът за посредничество е често срещана практика в процеса на покупко-продажбата. Обикновено договорите съдържат следната клауза, а именно: „страните се съгласяват, че за извършеното посредничество при покупко-продажбата на недвижим имот, предложен от Посредника на Възложителя, последният дължи и заплаща на Посредника комисионна в размер на .......% – от продажната цената на имота, предмет на сделката“.

Въпрос:  Ами ако същата клауза присъства в Протокола, който се съставя при оглед на недвижим имот? Категорично, тя ще е в противоречие с принципите за добросъвестност и професионална компетентност, но и с нормалното развитие на облигационните правоотношения.

Често срещана практика е, посредниците да не предоставят необходимата информация на своите клиенти, относно значението и съдържанието на документите, които подписват във връзка със съвместната им работа.

Много от посредниците, страхувайки се да получат отказ от Възложителя да сключи с тях Възложителен договор за посредничество при покупко-продажба на недвижим имот, тъй като той съдържа няколко страници и в него има права и задължения на страните, неустойки и т.н., не подписват такъв. При оглед на имота представят за подпис на Възложителя – Купувач Протокол за извършен оглед, който съдържа следният текст:

„страните се съгласяват, че за извършеното посредничество при покупко-продажбата на подходящ имот, предложен от Посредника на Клиента, последният дължи и заплаща на Посредника комисионна в размер на … % - от продажната цената на имота предмет на сделката. Така определената комисионна се дължи и при придобиване на гореописания имот от роднини на клиента, или всякакви други свързани с него физически или юридически лица по смисъла на българското законодателство“.

В гореописаният случай, недобросъвестно, в заблуда на потребителя, търговецът имплементира задължения на потребителя в документ, наименован „Протокол за оглед“, а не „Възложителен договор за посредничество при покупко-продажба на недвижим имот“.

С решение № 15567 от 13.12.2018 г. Върховният административен съд обявява това за нелоялна търговска практика. С две думи: подвеждащо е „Протокол за оглед“ да съдържа реквизити на „Възложителен договор за посредничество при покупко-продажба на недвижим имот“.

Нелоялно и в противоречие с принципите за добросъвестност и професионална компетентност, е поведението на търговеца, който, чрез подписване на протокол за оглед на недвижим имот, изисква от потребителите заплащане на процент от стойността на сделката по покупко-продажба на недвижим имот.

Много търговци, именно използвайки неосведомеността на своите клиенти, разширяват неоснователно правата си по конкретното съглашение /чл. 8 ЗЗД/, което води до неравнопоставеност между неговите права и задължения и тези на потребителя.