ПОДВОДНИ КАМЪНИ ПРИ ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПРИДОБИТ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ

   Покупката на имот придобит чрез дарение крие редица рискове, с които трябва да сте запознати. Тъй като за нотариуса е достатъчно само продавачът да установи правото си на собственост, той не прави задълбочен анализ, откъде произтича то.

Всеки собственик е способен да се разпорежда с имуществото си, включително и чрез дарение. Съществува опасност след смъртта на дарителя, това дарение да бъде оспорено при определени условия.

Затова, когато решите да закупите имот, който е дарен трябва да направите следното:

1.    Установете кръгът от лицата, които биха могли да оспорят дарението.

2.    Изискайте проверка относно имуществото му, за да се избегне накърняване на запазената част на наследниците по закон, ако има такива.

Ако дарителят е жив, резултатите от такава проверка може да са неточни и относителни, което ще рече, че във всеки един момент до деня на смъртта му е възможна промяна както в кръга на евентуалните наследници, така и в този на притежаваното от него имущество.

Ако дарителят е починал, рисковете за Вас като купувач на дарен имот са много по – големи. За да ги избегнете направете следното:

1. Задължително изискайте, от надарения продавач, акт за смърт на дарителя. От него ще стане ясен момента на откриване на наследството, който съвпада с деня на смъртта, и удостоверение за наследници.

2. Изключителна необходимост се явява Удостоверението за вещни тежести, с което е препоръчително да се снабдите към момента на сключване на сделката.

От него ще стане ясно дали върху имота има вписани възбрани или дали има предявени претенции към него от трети лица или от наследниците, в случай на накърняване на тяхната запазена част. Ако от Удостоверението за вещни тежести се установи, че имотът е „чист“, то тогава за Вас като добросъвестен купувач ситуацията е благоприятна откъм противопоставимост. Уверете се дали става въпрос за чисто дарение или за дарение със запазено право на ползване.

Напълно възможно е наследниците никога да не упражнят правото си да оспорят дарението, за да уважат волята на наследодателя си. За по-голяма сигурност, че действително такива са намеренията им, преди изтичане на давностния срок за предявяване на иска, който е 5 години, е препоръчително да направят отказ от наследство.