Купувате имот? Вижте какви документи да изискате от юридическото лице - продавач, за да не станете жертва на измама!

   

Покупко – продажбата е една от най-разпространените сделки в днешно време. Тя е процес от неразривно свързани действия, които вменяват права и задължения и на двете страни.

Интернет пространството е пълно с примамливи и изгодни, на пръв поглед, оферти за продажба на недвижими имоти, зад които обаче се крият редица рискове.

Ако сте взели решение да закупите недвижим имот, чийто продавач е юридическо лице, необходимо е да направите следното:

 Задължително направете пълна проверка както за продаваемия имот, така и на фирмата – продавач.

 Защо е необходима проверка на имота?

По правило, проверката трябва да е относно документацията на имота и неговата история поне 10 години назад, включително и на съпътстващите собствеността документи. Това се прави, за да се уверим, че имотът не е обременен с вещни тежести /законови или договорни ипотеки, възбрани, учредени или запазени ограничени вещни права/, имотът не е предмет на извънсъдебен спор или висящ съдебен спор – исков или изпълнителен, имотът не е предмет на отчуждителни, изпълнителни и обезпечителни производства за публични и частни вземания, не е заложен по реда на Закона за особените залози, както и че не са налице други права на трети лица, които биха възпрепятствали КУПУВАЧА да упражнява правото си на собственост в пълен обем

 Защо е необходимо да направим проверка на актуалното състояние на фирмата?

Възможно е съответното юридическо лице да се намира в производство по несъстоятелност или по ликвидация и с продажбата да увреди своите кредитори, или срещу него да има заведени изпълнителни дела.

Необходими документи, които един КУПУВАЧ следва да изисква от юридическото лице ПРОДАВАЧ са:

 ·         Удостоверение за актуално състояние от Окръжния съд, където е регистрирано седалището на търговеца, от което да е видно, че дружеството не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация.

 ·         Удостоверение от ДСИ /държавен съдебен изпълнител/, че срещу дружеството няма заведени изпълнителни дела.

 ·         Удостоверение от КЧСИ /Камарата на частните съдебни изпълнители/, че срещу дружеството няма заведени изпълнителни дела.

 ·         Решение на управителния орган, който има право да се разпорежда с имуществото на дружеството, според приетият устав.

 ·         Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК (Удостоверение за наличие или липса на задължение към държавата).

За да се предпазите от рисковете и проблемите, които неминуемо ще се появят по пътя на закупуване на желания от Вас имот, моят съвет е да използвате услугите специалисти, които са доказали своя професионализъм, за да си гарантирате точно и качествено изповядване на сделката и да станете пълноправен собственик на имота.