Кога се декларират доходи от продажба на недвижим имот/и?

Доходите от продажбата или замяна на недвижим имот се облагат в уредени от закона случаи, като съществуват и такива, които са необлагаеми според Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

Не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година (1.01. – 31.12) от продажба или замяна, ако:

 ·         между датата на придобиването и датата на продажбата/замяната на един недвижим жилищен имот са изминали повече от три години;

·         между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната на два недвижими имота, или селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, са изминали повече от 5 години;

·         продаденият имот е получен чрез наследство, завет, или е  реституирано по нормативен ред, доходът от продажбата или замяната на същия попада в категорията на необлагаемите доходи съгласно ЗДДФЛ.

 Във всички останали случай, извън посочените хипотези, доходите Ви от продажбата или замяна на недвижим имот, се облагат с данък печалба в размер на 10 %. Това ще е хипотезата, при която продавате на по – висока цена, закупени от Вас имот/и. Тези 10 % данък ще са върху положителната разлика между продажната и покупната цена.

Продавачът е длъжен да декларира облагаемите доходи от продажбата или замяна на недвижим имот и да внесе съответният данък.