СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ – СРОКОВЕ, ДОКУМЕНТИ И ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

На много хора им се налага да представят свидетелство за съдимост. Причините може да са постъпване на работа, кандидатстване за получаване на определени разрешителни, както и за регистриране за упражняване на професия. За да внесем малко яснота относно този документ, както и да отговорим на едни от най-често задаваните въпроси, Ви споделяме полезна информация в следващите редове.

Какво представлява Свидетелството за съдимост?

Свидетелството  за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация дали лицето е осъждано за извършени престъпления, включително за осъжданията, за които лицето е реабилитирано, т.е.  присъдата му е заличена и гражданските му права са възстановени.

За какво ни е нужно?  

Свидетелството за съдимост се изисква най-често при постъпване на работа. То е необходимо и в случаите, когато кандидатстваме за получаване на определени разрешителни (напр. за работа в обменно бюро, за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др.), както и за регистриране, за упражняване на определена професия (адвокат, архитект и др.).

Процедура, срокове и условия по издаване на Свидетелство за съдимост:  

 Всеки български гражданин, с изключение на родените в чужбина и с неизвестно месторождение, може да подаде заявление за издаване на Свидетелство за съдимост:

  • Лично;
  • Чрез родител, дете, брат/сестра, съпруг – като  в този случай се прилага изрично писмено пълномощно;
  • Чрез упълномощено лице - като в този случай се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.

Свидетелство за съдимост се издава на лицето въз основа на заявление до районен съд. То може да бъде подадено освен до районния съд по месторождението и чрез този по местоживеенето на заявителя. Тогава районният съд по местоживеене на лицето, служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му, като посочва целта, за която се изисква. След получаване на справката, съдът следва да издаде свидетелството. Към Заявлението по образец се прилагат следните необходими документи, за да стартира процедурата по издаването му: Лична карта; Удостоверение за раждане (оригинал) или препис от акта за раждане в оригинал или нотариално заверено копие или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост (и удостоверение за наследници, в случай че се иска свидетелство за починал роднина); Вносна бележка за платена държавна такса.

Свидетелството за съдимост се издава по образец. B него се вписват всички осъждания на лицето, ако е осъждано или се посочва, че лицето не е осъждано, когато срещу него няма постановени осъдителни присъди.

Срок за издаване

Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването. В случаите, когато е необходимо да бъде извършена проверка в Бюрото за съдимост по месторождението на заявителя, срокът за издаването му е до три работни дни от постъпване на заявлението.

Срокът на валидност на Свидетелството за съдимост е шест месеца от датата на издаване.

Съществува нова процедура по издаване на Свидетелство за съдимост - издаване по електронен път. Издава се от Министерство на правосъдието след заявление на специализирания сайт на Министерството на правосъдието: https://cs.mjs.bg/.  Електронното свидетелство за съдимост има същата сила, както и свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма. Електронното свидетелство за съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по документ за самоличност, за да може да се идентифицира лицето. За да може да се ползва от тази процедура, лицето следва да притежава електронен подпис.

Статията не претендира за изчерпателност, поради разнообразието от казуси, с които може да се сблъскате, заради това Ви съветваме да се обърнете към професионалист, който да Ви посъветва за правилното разрешаване на  Вашия проблем.