Купувате имот? Ако Ви се рискува, предприемете скок с бънджи, за сключване на имотни сделки потърсете юридическа (специализирана) консултация

   Адв. Кирил Анев - специализирани правни услуги при сключване на сделки с недвижими имоти

  За всички онези, които са поели риска да излязат сами на пазара на недвижими имоти и се нуждаят от консултация и правна помощ при подготовката на сложния набор от договори, декларации, гаранции и други документи, съпътстващи покупко-продажбата за да спестят време и средства, адв. Кирил Анев предлага следните Правни услуги:

  • Консултации, във връзка с придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
  • Проучване на недвижими имоти, проверка и анализ на наличната документация, справки относно наличието на вещно-правни тежести. Преглед на документи, гаранции, предварителни договори, окончателни договори и нотариални актове;
  • Участие в преговори, свързани с покупко-продажбата на недвижим имот, представителство пред Агенции за недвижими имоти;
  • Изготвяне на гаранции, предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост при покупко-продажба на недвижим имот, дарение, ипотека и др.;
  • Оказване съдействие пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация, когато това е необходимо, във връзка с недвижимите имоти.

ЗАЩО ДА СЕ ДОВЕРИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТ?

  • Преди да пристъпите към сделка трябва да сте наясно, че въпросите, които възникват се уреждат не само от вещното, но и от облигационното, търговското, семейното и наследственото право.
  • Правото на собственост, ограничените вещни права (право на ползване, право на строеж /суперфиция/, право на пристрояване и надстрояване, право на преминаване и др.), договорите, представителството при юридическите лица, правоспособност и дееспособност на физическите лица, режимът на семейна имуществена общност и разделност, и наследяването са част от най-важните правни институти, които касаят сделките с недвижими имоти.
  • Съществуват редица рискове и един от най-големите за купувача е, дали действително ще стане собственик на имота, предмет на покупко-продажбата. Все още някои хора не считат за необходимо да се легитимират при водене на преговори и сключване на предварителен договор, в тези случаи е необходим специалист който да провери дали легитимацията е валидна.
  • Участието на пълномощник по сделката също крие рискове. При продажба той трябва да е изрично упълномощен за конкретния имот, а от текста на пълномощното да е ясен обемът на представителната власт. Неучастието на наследници на лице, което е посочено в представеното удостоверение за наследници, означава неучастие на съсобственик в сделката. Това я прави автоматично нищожна.
  • Новото строителство също има своята специфика. Какво става, ако фирмата вече не съществува? Извън документите, които са задължителни за сключването на сделката съгласно закона, всеки купувач би трябвало да провери и дали няма открита процедура по несъстоятелност или ликвидация. 

 При сделките с недвижим имот нотариусът е изключително важен, но не всички проверки на имота са негово задължение.Той е длъжен да провери налични ли са необходимите документи изискуеми по закон, за да изповяда сделката, но не е негово задължение да прави проучване на имота и да изследва историята му поне 10 години назад във времето, не е работа на нотариуса да Ви консултира коя сделка е най-изгодна за Вас – дарение, продажба, прехвърляне срещу издръжка и гледане, и др.. Не е в компетенциите на нотариуса да Ви консултира дали е възможно в бъдеще сключената от Вас сделка да бъде атакувана по съдебен ред и да бъде унищожена, както и каква е съдебната практика по този въпрос, тук е моментът да се доверите на адвокат.

 Предлаганите от  адвокат Кирил Анев  правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, десет годишен професионален опит при сделки при покупко-продажба на недвижими имоти, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите!