ПРОДАВАЧ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА

Удостоверението по чл. 87 ал. (6) ДОПК (Данъчно – осигурителен процесуален кодекс) доказва, че нямате непогасени данъчни и осигурителни задължения към държавата.

От къде може да се издаде?

Удостоверението се издава от съответната териториална дирекция (ТД) на Национална агенция по приходите (НАП). В него се удостоверява дали действително продавачът по сделка с недвижим имот има задължения към държавата.

Какви проблеми може да се очакват ако Удостоверението не е налично?

При липсата на това удостоверение може да се окаже, че продавачът Ви е продал имот имайки задължения към държавата, които остават изискуеми и това има своите последствия - прави сделката относително недействителна. На всеки по-късен етап, ако държавата не може да събере вземането си, може да развали такава сделка и купувачът не може да се позовава на добросъвестност – няма значение дали е знаел или не е знаел определени обстоятелства, свързани със самата сделка.

Нотариусът не е виновен!

Нотариусът няма задължение да изисква този документ при изповядване на сделка по покупко – продажба на недвижим имот. Предоставянето му е въпрос на добра воля от страна на продавача и Вие като купувач, ако не го изискате, ще трябва да разчитате само на клетвената декларация по чл. 264, ал. (1) от ДОПК. Информацията  посочена в декларацията не подлежи на проверка. За посочените в нея данни, продавачът носи наказателна отговорност при вписване на невярна информация, а нотариусът не е задължен да провери верността й, което означава, че е възможно да закупите имот от собственик, който има неплатени задължения към държавата.

Закупуване на имот чрез банков кредит

При закупуването на недвижим имот чрез банков кредит, банката ще изиска задължително да бъде предоставено Удостоверението.


Всичко това определя значението на Удостоверението по чл. 87, ал. (6) от ДОПК, като затвърждава изключителната му важност, а наличието му – основно за сключването на сделките с недвижими имоти.

Статията не претендира за изчерпателност, поради разнообразието от казуси, с които може да се сблъскате, заради това Ви съветваме да се обърнете към професионалисти в сферата на недвижимите имоти или към адвокат, който да Ви посъветва за правилното разрешаване на  Вашия проблем.

 ИЗГОТВИЛ СТАТИЯТА:

 АДВОКАТ КИРИЛ АНЕВ

 kirilanev.eu